Header Photo

Gebruik en beheer

Op de Oirschotse Helde worden oefeningen met (rups)voertuigen en oefeningen te voet gehouden. Oefeningen kunnen samen met helikopters plaatsvinden. In het terrein liggen open gebieden waar men mag rijden en graven. Daarnaast zijn er bivakterreinen. Militaire voertuigen mogen alleen op wegen en paden en open terreinen rijden. Oefeningen te voet vinden ook buiten wegen en paden plaats. Het beheer is erop gericht om militairen optimaal te kunnen laten oefenen, waarbij zoveel mogelijk natuurwaarden in stand worden gehouden en worden ontwikkeld.

Natuur en landschap

Het landschap van het terrein is ontstaan in de laatste ijstijd en ligt op de Midden-Brabantse dekzandrug. In warmere perioden is leem afgezet, dat op enkele plaatsen aan de oppervlakte komt (Brabantse Leem). Nog weer later is een deel van het zand door droogte en menselijke invloeden gaan verstuiven. Dit is nog steeds te zien aan de aanwezigheid van reliƫf en duintjes. Het terrein is vroeger veel natter geweest, maar nu sterk verdroogd. Het landschap kenmerkt zich door bos (naald- en plaatselijk eikenbos), open zand (free-for-all terrein) en droge en natte heide, deels vergrast met pijpenstrootje en bochtige smele. Door het hele terrein ligt een netwerk van zandbanen en -paden. Verspreid over het terrein ligt een aantal poelen.

Bijzondere waarden

Belangrijkste waarde is een grote aaneengesloten zandvlakte met - door het militaire gebruik - actief stuivend zand. Ondanks het intensieve gebruik komen er waardevolle vegetaties voor. Bijzonder zijn de stukken vochtige heide met plaatselijk hoge aantallen klokjesgentiaan. De verspreid liggende poelen herbergen soortenrijke libellen- en amfibieƫngemeenschappen. Verder is het terrein belangrijk voor levendbarende hagedis en nachtzwaluw.